رقم خسارت پرداختی اعلام شده نیز 622 میلیارد تومان بوده است. بیشترین خسارت پرداخت شده در این ماه نیز مربوط به رشته درمان می باشد و 40 درصد از سبد خسارت شرکت را در بر گرفته است.