از جمله تغییراتی که اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اولیه خود داشت؛ تغییر در بندهای تبصره درآمدهای مالیاتی بود. در این تبصره تغییراتی در رقم معافیت‌های مالیاتی برخی بندهای بودجه داده شد.

با توجه به این مسئله یکی از این تغییرات افزایش سقف معافیت مالیاتی در درآمد مشاغل و در آمد حاصل از مستغلات اشخاص فاقد درآمد بود.

در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ بندی آورده شده که در آن معافیت مالیاتی درآمد مشاغل و مستغلات اشخاص فاقد درآمد افزایش یافته است.

در این اصلاحیه آورده شده: « میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰، به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مذکور به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌شود. »

این قانون بیان می‌کند کسانی که بتوانند به سازمان امور مالیاتی کشور ثابت کنند که تنها درآمد آن‌ها از محل اجاره ملک است؛ تا سقف مبلغ سالانه ۵۷ میلیون تومان که از این محل کسب می‌کنند معاف از مالیات خواهد بود. یعنی اگر یک شخص حقیقی تنها از محل درآمد اجاره املاک خود درآمد داشته باشد؛ تنها مازاد بر این مبلغ را مالیات پرداخت خواهد کرد.

در همین قانون عنوان شده درآمد مشاغل نیز تا سقف ۷۵ میلیون تومان خواهد بود. یعنی اگر درآمد مشاغل بیش از این میزان شود به اندازه مبلغی که مازاد بر ۷۵ میلیون تومان است مشمول مالیات خواهند شد.

همه این ارقام در حالی است که در نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ معافیت مالیاتی برای درآمد حاصل از مستغلات اشخاص فاقد درآمد و درآمد مشاغل، ۴۵ میلیون تومان عنوان شده بود.

در نتیجه دولت سعی کرده در این اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ نگاه ویژه‌تری به این گروه‌ها داشته باشد و با افزایش سقف معافیت مالیاتی آن‌ها فشار کمتری بر این اشخاص قرار دهد. همچنین این نگاه ویژه و تغییراتی که در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شده است باعث خواهد شد درآمد مالیاتی دولت از این محل کاهش پیدا کند.

021002

مالیات بر مازاد درآمد بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم

تا اینجا مشخص شد افرادی که تنها از درآمد اجاره ملک امرار معاش می‌کنند تا سقف سالانه ۵۷ میلیون تومان و درآمد مشاغل تا سقف سالانه ۷۵ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود. حال سوال اینجاست که اگر درآمد اشخاص گفته شده بیش از این سقف شود مشمول چند درصد مالیات خواهد شد؟

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مقرر کرده است مازاد بر این سقف معافیتی، مشمول مالیات زیر خواهد شد:

اگر میزان مازاد درآمد این اشخاص بین صفر تا ۵۰ میلیون تومان باشد مشمول مالیات ۱۵ درصدی؛

مازاد این رقم نسبت به ۵۰ میلیون تومان تا میزان ۱۰۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۲۰ درصدی؛

و مازاد این رقم نسبت به ۱۰۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۲۵ درصدی خواهد بود.

برای مثال اگر درآمد شغلی فردی سالانه ۱۵۰ میلیون تومان باشد؛ مبلغ ۷۵ میلیون تومان از این درآمد معاف از مالیات است. از ۷۵ میلیون تومان مازاد، ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصدی مشمول مالیات شده و ۲۵ میلیون تومان مازاد بر ۵۰ میلیون تومان، مشمول مالیات ۲۰ درصدی خواهد شد.

به عبارتی این فرد موظف است مجموعا به اندازه ۱۵ درصد ۵۰ میلیون تومان یعنی ۷.۵ میلیون تومان و ۲۰ درصد ۲۵ میلیون تومان یعنی ۵ میلیون تومان مالیات بپردازد. یعنی طبق قانون جدید شغلی با درآمد سالانه ۱۵۰ میلیون تومان باید مجموع ۵ میلیون و ۷.۵ میلیون تومان یعنی سالانه ۱۲.۵ میلیون تومان مالیات به دولت پرداخت کند.

021002