ترازوی درآمد و خسارت

درآمد حق بیمه خالص بیمه کوثر در 12 ماهه با رشد 63 درصدی همراه شد و به حدود 5.478 میلیارد تومان بالغ گردید. درآمدهای بیمه ای نیز افزایش 56 درصدی داشت و به بیش از 7.466 میلیارد تومان رسید.

همچنین در گزارش این شرکت تحقق خسارت و مزایای پرداختی خالص 4.303 میلیارد تومانی در این دوره و رشد 59 درصدی آن نسبت به مقطع مشابه سال 1400 می باشد. هزینه های بیمه ای 34 درصد و هزینه های عمومی و اداری 47 درصد رشد داشته است.

روند سرمایه گذاری

بنا بر گزارش پایان سال بیمه کوثر،  مبلغ سرمایه گذاری های این شرکت نیز به 4.538 میلیارد تومان رسید که رشد 46 درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل از آن را نشان می دهد. در همین حال این سرمایه گذاری ها با سود  2.362 میلیارد تومانی از این محل سود شناسی شده  که بخش عمده آن (75 درصد) معادل 1.779 میلیارد تومان مربوط به سود معاملات سهام شرکتهاي بورسی و فرابورسی بوده است.