پربازدیدها

جایگزینی تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه در مجلس بررسی می شود

Los Angeles

الفباخبر: مجلس طرح حذف تعطیلی 13 فروردین و 29 اسفند را در دستور کار قرار داد.


الفباخبر: مجلس طرح حذف تعطیلی 13 فروردین و 29 اسفند را در دستور کار قرار داد. به گزارش الفباخبر، مجلس در طرح جدید خود جایگزینی تعطیلی شنبه به جای سه شنبه را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین در این طرح پیشنهاد هدف روز ملی شدن صنعت نفت و همچنین روز طبیعت به ترتیب مصادف با 29 اسفند و 13 فروردین مطرح خواهد شد. گفتنی است افزایش تعطیلات موجب کم کاری و بیکاری خواهد شد که تبعات بدی مانند فقر دارد.