هيچ تغييري درروش محاسبه قبوض برق انجام نشده است

Los Angeles

دكتر رجبي مشهدي تاكيد كرد: درطرح تبديل قبوض كاغذي برق به الكترونيكي ،هيچ تغييري درنحوه محاسبه قبوض انجام نشده است.


به گزارش الفبا به نقل از پايگاه خبري توانير،دكتررجبي مشهدي سخنگوي صنعت برق در گفت وگو با برنامه پيك نيمروزي راديوايران با بيان مطلب فوق تصريح كرد:نحوه محاسبه هزينه برق مشتركان درقبوض الكترونيكي همانند قبوض كاغذي اجرا مي شود وبا الكترونيكي شدن قبوض ،هيچگونه تغييري در نحوه محاسبه قبض برق مشتركان انجام نشده است.
دكتر مصطفي رجبي مشهدي درعين حال يادآورشد:افزايش تعرفه برق درسال جاري ، مطابق مصوبه مجلس شوراي اسلامي وهيات وزيران انجام شد واين افزايش براي مشتركاني كه زيرالگوي تعيين شده مصرف كنند معادل 7 درصد وبراي مشتركان پرمصرف 16 درصد بيشترازاين ميزان يعني 23درصد است.
وي افزود: با توجه به افزايش نياز مصرف برق درفصل گرما ،به طورمعمول امكان افزايش هزينه برق مصرفي مشتركان نسبت به سايرفصول وجود دارد وبا توجه به موارد ذكرشده ،هيچگونه تغييري درنحوه محاسبه قبض برق انجام نشده واگر موردي وجود داشته باشد قابل پيگيري است.

گالری تصاویر

پیشخوان روزنامه