پربازدیدها

9000 واحد مسکونی بهاران استان گلستان تحت پوشش بیمه سرمد

Los Angeles

الفبای خبر: واحدهای مسکونی بهاران استان گلستان تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفت.


الفبای خبر: واحدهای مسکونی بهاران استان گلستان تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفت. به گزارش الفباخبر 9000 واحد مسکونی این بخشداری تحت بیمه آتش سوزی بیمه سرمد قرار گرفت .این اقدام در راستای گسترش فعالیت شعب استانی این شرکت بیمه ای انجام شد.