گفتنی است، در پی برگزاری جلسه ای با حضور انجمن کارگزاران صنعت بیمه با رئیس کل بیمه مرکزی و اظهاراتی در این جلسه در خصوص راه اندازی سوئیچ بیمه مرکزی که کارگزاران برخط را واکنش شدید واداشت، انجمن فین تک نیز بیانیه ای صادر کرد و راه اندازی سوئیج بیمه مرکزی را خللی در تسهیل کسب و کار شرکتهای دانش بنیان دانست.