اما سامانه تحلیل ریسک بیمه بازار بر اساس چه شاخص هایی حرکت می کند؟

در این ویدئو ببینید.