او می گوید به تغییر نگرش ها نیازمندیم

در این ویدئو ببینید.